Privacy Policy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens doorde verantwoordelijke voor de verwerking: Wevok Sint-Joris-Weert vzw.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het aanvinken van het daartoe voorziene hokje [bij formulieren op onze website www.wevok.be], verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, als ook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

Wevok Sint-Joris-Weert vzw leeft de ‘Wet van 8 december 1992 totbescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’.

Wevok Sint-Joris-Weert vzw hecht waarde aan het beschermen van uwprivacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde enveilige online ervaring geeft. Deze verklaring Privacy Policy is van toepassing op de Wevok Sint-Joris-Weert vzw website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Wevok Sint-Joris-Weert vzw website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze Policy wordt beschreven.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Wevok Sint-Joris-Weert vzw. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt zijn: de naam en voornaam en e-mail. Wevok Sint-Joris-Weert vzw verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

2.2. Er is ook informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door Wevok Sint-Joris-Weert vzw. Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en website adressen. Deze informatie wordt gebruikt door Wevok Sint-Joris-Weert vzw om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de Wevok Sint-Joris-Weert vzw website.

2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie onze Cookie Policy.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Wevok Sint-Joris-Weert vzw verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Wevok Sint-Joris-Weert vzw website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. Wevok Sint-Joris-Weert vzw gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf Wevok Sint-Joris-Weert vzw en haar relaties. Wevok Sint-Joris-Weert vzw kan ook contact met u opnemen via enquêtes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.

Wevok Sint-Joris-Weert vzw houdt bij welke pagina’s onze klantenbezoeken in de Wevok Sint-Joris-Weert vzw website, om te bepalen welke Wevok Sint-Joris-Weert vzw services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen Wevok Sint-Joris-Weert vzw naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

Wevok Sint-Joris-Weert vzw maakt gebruik van Google’s reCAPTCHA v3implementatie voor het onderscheid te maken tussen gebruikers en robots. De data die verzameld wordt zijn de interacties dat een entiteit met de website doet. Deze implementatie is voor het tegengaan van spam.

3.4. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing,tenzij u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven(“opt-in”). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@wevok.be.

3.5. Doorgifte aan derden:

De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven(“opt-in”). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@wevok.be.

Wevok Sint-Joris-Weert vzw verkoopt, noch verhuurt noch leastklantenlijsten aan derden.

Wevok Sint-Joris-Weert vzw kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden.Daarbij mag Wevok Sint-Joris-Weert vzw gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen.Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Wevok Sint-Joris-Weert vzw, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Wevok Sint-Joris-Weert vzw en u.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uwpersoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering en verwijdering:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan WevokSint-Joris-Weert vzw. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U kunt zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

5.4. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@wevok.be, per post naar Wevok Sint-Joris-Weert vzw, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepastzijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Wevok Sint-Joris-Weert vzw stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring.

6.2. Wevok Sint-Joris-Weert vzw stelt de persoonsgegevens die uaanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

6.3. In geen geval kan Wevok Sint-Joris-Weert vzw aansprakelijkworden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.4. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na televen, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uwidentificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens via info@wevok.be of onze contactpagina op www.wevok.be.

Wevok maakt gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken. Lees alles over onze cookies in onze cookie policy en onze privacy policy bevat alles over uw privacy.
Door verder te gaan op deze site, gaat akkoord met het gebruik van onze cookies. OK