Privacy Policy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens doorde verantwoordelijke voor de verwerking: Wevok Sint-Joris-Weert vzw.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiëleinformatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het aanvinken vanhet daartoe voorziene hokje [bij formulieren op onze website www.wevok.be],verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u ereveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

Wevok Sint-Joris-Weert vzw leeft de ‘Wet van 8 december 1992 totbescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking vanpersoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsookde ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’.

Wevok Sint-Joris-Weert vzw hecht waarde aan het beschermen van uwprivacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde enveilige online ervaring geeft. Deze verklaring Privacy Policy is van toepassingop de Wevok Sint-Joris-Weert vzw website en betreft het verzamelen van gegevensen gebruik. Door het gebruik van de Wevok Sint-Joris-Weert vzw website maakt ukenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in dezePolicy wordt beschreven.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is WevokSint-Joris-Weert vzw. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor deBescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uwpersoonsgegevens.

Artikel 2 –Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt zijn: de naam en voornaam,e-mail, en wachtwoord. Wevok Sint-Joris-Weert vzw verzamelt tevens anoniemedemografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode,leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

2.2. Er is ook informatie over uw computer hardware en software dieautomatisch wordt verzameld door Wevok Sint-Joris-Weert vzw. Deze informatiekan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en websiteadressen. Deze informatie wordt gebruikt door Wevok Sint-Joris-Weert vzw om deservice optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service tebehouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik vande Wevok Sint-Joris-Weert vzw website.

2.4. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantalpersoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik vancookies, zie onze Cookie Policy.

Artikel 3 – Doeleinden vande verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Wevok Sint-Joris-Weert vzw verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Wevok Sint-Joris-Weert vzw website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. Wevok Sint-Joris-Weert vzw gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf Wevok Sint-Joris-Weert vzw en haar relaties. Wevok Sint-Joris-Weert vzw kan ook contact met u opnemen via enquêtes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.

Wevok Sint-Joris-Weert vzw houdt bij welke pagina’s onze klantenbezoeken in de Wevok Sint-Joris-Weert vzw website, om te bepalen welke WevokSint-Joris-Weert vzw services het meest populair zijn. Deze data wordengebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen WevokSint-Joris-Weert vzw naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerdzijn in een specifiek gebied.

Wevok Sint-Joris-Weert vzw maakt gebruik van Google’s reCAPTCHA v3implementatie voor het onderscheid te maken tussen gebruikers en robots. Dedata die verzameld wordt zijn de interacties dat een entiteit met de websitedoet. Deze implementatie is voor het tegengaan van spam.

3.4. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing,tenzij u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven(“opt-in”). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zondermotivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@wevok.be.

3.5. Doorgifte aan derden:

De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij uhiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven(“opt-in”). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zondermotivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@wevok.be.

Wevok Sint-Joris-Weert vzw verkoopt, noch verhuurt noch leastklantenlijsten aan derden.

Wevok Sint-Joris-Weert vzw kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemenin de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod datvoor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens(e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden.Daarbij mag Wevok Sint-Joris-Weert vzw gegevens delen met vertrouwde partnersom ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post testuren, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen.Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve omdeze services te verstrekken aan Wevok Sint-Joris-Weert vzw, en ze zijnverplicht tot geheimhouding van uw informatie.

Artikel 4 – Duur van deverwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periodedie noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en infunctie van de contractuele relatie tussen Wevok Sint-Joris-Weert vzw en u.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uwpersoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering en verwijdering:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan WevokSint-Joris-Weert vzw. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uwpersoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent datbij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens,bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uwpersoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U kunt zich echter nietverzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijkis voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Daarnaast heeft usteeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voordoeleinden van direct marketing.

5.4. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij pere-mail naar info@wevok.be, per post naar Wevok Sint-Joris-Weert vzw, mits bijvoegingvan een kopie van uw identiteitskaart.

Artikel 6 – Veiligheid envertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepastzijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, devervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving pervergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elkeandere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Wevok Sint-Joris-Weert vzwstelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik ofopenbaring.

6.2. Wevok Sint-Joris-Weert vzw stelt de persoonsgegevens die uaanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving,beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneerpersoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naarandere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL)beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens teverzenden.

6.3. In geen geval kan Wevok Sint-Joris-Weert vzw aansprakelijkworden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit eenfoutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.4. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na televen, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code tevoorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordtgemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uwidentificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang doorderden

7.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wijtoegang tot uw persoonsgegevens via info@wevok.be of onze contactpagina op www.wevok.be.

Wevok maakt gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken. Lees alles over onze cookies in onze cookie policy en onze privacy policy bevat alles over uw privacy.
Door verder te gaan op deze site, gaat akkoord met het gebruik van onze cookies. OK